واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Cables&Connectors MR-J4

کابلها و کانکتورهای مورد نیاز در سروهای سری MR-J4 میتسوبیشی

شرکت هوگر ارائه کننده انواع کابلها و کانکتورهای مورد نیاز در سروهای سری MR-J4 میتسوبیشی شامل کابل انکودر و کانکتورهای مربوطه :
MR-J3ENCBL
MR-J3JCB MR-EKCBL
MR-ENECBL
MR-J3SCNS
MR-J3SCNS
MR-J3SCNSA
MR-ENCNS2A
MR-J3ENCBL_M-A1-H
MR-J3ENCBL_M-A1-L
MR-J3ENCBL_M-A2-H
MR-J3ENCBL_M-A2-L
MR-J3JCBL03M-A1-L
MR-J3JCBL03M-A2-L

کابل تغذیه سرو موتور:

MR-J3P2-M
MR-J3P4-M
MR-J3P7-M
MR-J3P10-M
MR-J3P10-M
MR-J3P10-M
MR-J3P10-M
MR-J3P11-M
MR-J3P12-M
MR-J3HC3S-M
MR-J3HC3SB-M
MR-J3HC5S-M
MR-J3HC5SB-M
MR-J3PWS2-M
MR-J3PWS4-M
MR-J3PWS7-M
MR-J3PWS10-M
MR-J3PWS11-M
MR-J3PWS11-M
MR-J3PWS12-M
MR-J3HC3S-SH-M
MR-J3HC3SB-SH-M
MR-J3HC5S-SH-M
MR-J3HC5SB-SH-M
MR-J3CN2
MR-ENECNS
MR-J3PS_M-A1
MR-J3PS_M-A2
MR-PWS1CBL_M-A1-H
MR-PWS1CBL_M-A1-L
MR-PWS1CBL_M-A2-H
MR-PWS1CBL_M-A2-L
MR-PWS2CBL03M-A1-L
MR-PWS2CBL03M-A2-L
SC-EPWS1CBL_M-A1-L
SC-EPWS1CBL_M-A2-L
SC-EPWS1CBL_M-A1-H
SC-EPWS1CBL_M-A2-H
SC-EPWS2CBL_M-H
MR-PWCNS4
MR-PWCNS5
MR-PWCNS3
MR-PWCNS2
MR-PWCNS1

کابل های ترمز سرو موتورهای روتاری :

MR-BKS1CBL_M-A1-H
MR-BKS1CBL_M-A1-L
MR-BKS1CBL_M-A2-H
MR-BKS1CBL_M-A2-L
MR-BKS2CBL03M-A1-L
MR-BKS2CBL03M-A2-L
MR-J3HCBKS-SH_M
MR-J3HCBKS_M
MR-J3BRKS1_M
MR-J3BK_M

مجموعه کانکتور ترمز:

MR-BKCNS1
MR-BKCNS2
MR-BKCNS1A
MR-BKCNS2A
MR-BKCN

کانکتور تغذیه فن خنک کننده

MR-PWCNF

image Cables&Connectors MR-J3

کابلها و کانکتورهای مورد نیاز در سروهای سری MR-J3 میتسوبیشی

MR-J3ENCBL_M-A1-H
MR-J3ENCBL_M-A1-L
MR-J3ENCBL_M-A2-H
MR-J3ENCBL_M-A2-L
MR-J3JSCBL03M-A1-L
MR-J3JSCBL03M-A2-L
MR-J3JCBL03M-A1-L
MR-J3JCBL03M-A2-L
MR-EKCBL_M-H
MR-EKCBL_M-L
MR-ECNM
MR-J3ENSCBL_M-H
MR-J3ENSCBL_M-L
MR-ENECBL_M-H
MR-ENECBL_M-L
MR-J3BTCBL03M
MR-J3SCNSA
MR-ENECNS
MR-J3SCNS
MR-J3CN2

CNP3 - A-، B Safety و T-Type کابل های منبع تغذیه موتور برای

MR-PWS1CBL_M-A1-H
MR-PWS1CBL_M-A1-L
MR-J3PS_M-A1
MR-PWS1CBL_M-A2-H
MR-PWS1CBL_M-A2-L
MR-J3PS_M-A2
MR-PWS2CBL03M-A1-L
MR-J3PS03M-A1
MR-PWS2CBL03M-A2-L
MR-J3PS03M-A2

کابل منبع تغذیه سری سروو موتور روتاری HF-KP/HF-MP (نوع اتصال مستقیم)

SC-EPWS1CBL_M-A1-L
SC-EPWS1CBL_M-A2-L
SC-EPWS1CBL_M-A1-H
SC-EPWS1CBL_M-A2-H

کابل منبع تغذیه سری سروو موتورهای روتاری HF-SP/HC-LP/HC-UP

SC-EPWS2CBL_M-L
SC-EPWS2CBL_M-H

کابل ها و اتصالات میتسوبیشی سری MR-J3

MR-PWCNS4
MR-PWCNS5
MR-PWCNS3
MR-PWCNS1
MR-PWCNS2

کابل ترمزسرو موتور میتسوبیشی سری MR-J3

MR-BKS1CBL_M-A1-H
MR-BKS1CBL_M-A1-L
MR-BKS1CBL_M-A2-H
MR-BKS1CBL_M-A2-L
MR-BKS2CBL03M-A1-L
MR-BKS2CBL03M-A2-L

ست کانکتورهای ترمزسرو موتور میتسوبیشی سری MR-J3

(straight type only) MR-BKCNS1
MR-BKCNS1A (Angled type)
MR-BKCN

image Cables&Connectors MR-J2

کابلها و کانکتورهای مورد نیاز در سروهای سری MR-J2S MR-J2/ میتسوبیشی

کابل انکودر سرو موتور سری MR-J2S MR-J2/

MR-JCCBLMM-H
MR-JCCBLMM-L
MR-JHSCBLMM-H
MR-JHSCBLMM-L
MR-ENCBLMM-H
MR-J2CNM
MR-J2CNS
MR-ENCNS
MR-J2CN1
MR-J2TBLMM M

کابل ها و کانکتورها (برای MR-J2S-700A (4)/CP/CL یا کوچکتر)

MR-JCCBLMM-H
MR-JCCBLMM-L
MR-JHSCBLMM-H
MR-JHSCBLMM-L
MR-ENCBLMM-H
MR-J2CNM
MR-J2CNS
MR-ENCNS
MR-J2CN1
MR-J2TBLMM

کابل‌ها و رابط‌ها برای (MR-J2S-11KA) تا MR-J2S-22KA))

MR-CPCATCBL3M
MR-JRPCATCBL3M
MR-J2HBUSMM
MR-H3CBL1M
MR-PWCNK1
MR-PWCNK2
MR-PWCNS1
MR-PWCNS2
MR-PWCNS3
MR-BKCN
MR-TB20
MR-J2CN3TM
MR-J2S-T01

کابل ها و کانکتورها (برای MR-J2S-30KA) یا بزرگتر)

MR-JHSCBLMM-H
MR-JHSCBLMM-L
MR-ENCBLMM-H
MR-J2CNS
MR-ENCNS
MR-J2CN1
MR-J2TBLMM
MR-CPCATCBL3M
MR-H3CBL1M
MR-J2HBUSMM
MR-A-TM
MR-HP4CN1
MR-TB20

کابل ها و کانکتورها (MR-J2S-30KB) یا بزرگتر

MR-JHSCBLMM-H
MR-JHSCBLMM-L
MR-ENCBLMM-H
MR-J2CNS
MR-ENCNS
MR-J2HBUSMM-A
MR-J2CN1-A
MR-J2HBUSMM
MR-J2CN1
MR-A-TM
MR-CPCATCBL3M
MR-H3CBL1M
MR-HP4CN1
MR-J2CMP2

image Cables&Connectors MR-JE

کابلها و کانکتورهای مورد نیاز در سروهای سری MR-JE

MR-JE-BF Cables and Connectors for Servo Amplifiers

MR-JECNP1-01
MR-JECNP1-02
MR-JECNP2-02
MR-J3USBCBL3M
MR-J3BUS_M
MR-J3BUS_M-A
MR-J3BUS_M-B
SC-J3BUS_M-C(B)
MR-J3BCN1
MR-J2CN1
MR-BT6V1CBL_M
MR-BT6V2CBL_M
MR-J4-D05UDL3M-B