واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Hitachi

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Hitachi شامل :

تعمیر اینورترهای Hitachi سری : NE-S1 , WJ200 , WL200 , S1 , SJ-P1 , SJ700B , SJ700D , X200 , SJ700
تعمیر سرو درایوهای Hitachi سری : ADA , ADA3
تعمیر سرو موتورهای Hitachi
تعمیر پی ال سی Hitachi
تعمیر اچ ام آی Hitachi
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سروو موتورها
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Hitachi Drives NE-S1 economical compact series for basic applications
1 phase 200 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 400 V, capacity from 0,4 to 4,0 kW
Model V Kw A
NES1-002SB 200 (1ph) 0.2 1.4
NES1-004SB 200 (1ph) 0.4 2.6
NES1-007SB 200 (1ph) 0.75 4
NES1-015SB 200 (1ph) 1.5 7.1
NES1-022SB 200 (1ph) 2.2 10
NES1-004HBE 380 (3ph) 0.4 1.5
NES1-007HBE 380 (3ph) 0.75 2.5
NES1-015HBE 380 (3ph) 1.5 3.8
NES1-022HBE 380 (3ph) 2.2 5.5
NES1-040HBE 380 (3ph) 4 8.6

Hitachi Drives WJ200 compact series for general purpose applications
1 phase 200 V, capacity from 0,2/0,1(VT/CT) to 3,0/2,2(VT/CT) kW
3 phase 400 V, capacity from 0,75/0,4(VT/CT) to 18,5/15(VT/CT) kW
Model V Kw A
WJ200-001SF 200 (1ph) 0.1 1
WJ200-002SF 200 (1ph) 0.2 1.6
WJ200-004SF 200 (1ph) 0.4 3
WJ200-007SF 200 (1ph) 0.75 5
WJ200-015SF 200 (1ph) 1.5 8
WJ200-022SF 200 (1ph) 2.2 11
WJ200-004HF 400 (3ph) 0.4 1.8
WJ200-007HF 400 (3ph) 0.75 3.4
WJ200-015HF 400 (3ph) 1.5 4.8
WJ200-022HF 400 (3ph) 2.2 5.5
WJ200-030HF 400 (3ph) 3 7.2
WJ200-040HF 400 (3ph) 4 9.2
WJ200-055HF 400 (3ph) 5.5 14.8
WJ200-075HF 400 (3ph) 7.5 18
WJ200-110HF 400 (3ph) 11 24
WJ200-150HF 400 (3ph) 15 31

Hitachi frequency inverters WL200 small versatile series for general purpose applications
1 phase 200V, capacity from 0,2 up to 2,2 kW
3 phase 400V, capacity from 0,4 up to 18,5 kW
Model V Kw A
WL200-002SFE 200-240 (1ph) 0.2 1.2
WL200-004SFE 200-240 (1ph) 0.4 2.6
WL200-007SFE 200-240 (1ph) 0.75 3.5
WL200-015SFE 200-240 (1ph) 1.5 6
WL200-022SFE 200-240 (1ph) 2.2 9.6
WL200-004HFE 380-480 (3ph) 0.4 1.5
WL200-007HFE 380-480 (3ph) 0.75 2.1
WL200-015HFE 380-480 (3ph) 1.5 4.1
WL200-022HFE 380-480 (3ph) 2.2 5.4
WL200-030HFE 380-480 (3ph) 3 6.9
WL200-040HFE 380-480 (3ph) 4 8.8
WL200-055HFE 380-480 (3ph) 5.5 11.1
WL200-075HFE 380-480 (3ph) 7.5 17.5
WL200-110HFE 380-480 (3ph) 11 23
WL200-150HFE 380-480 (3ph) 15 31
WL200-185HFE 380-480 (3ph) 18.5 38

Hitachi frequency inverters S1 standard series for general purpose applications
1 phase 220-230 V, capacity from 0.4 kW to 2.2 kW
3 phase 380-440 V, capacity from 0.4 kW to 500 kW
Model V Kw A
S1-00032SFE 220-240 (1ph) 0.4 / 0.75 2.5 / 3.2
S1-00055SFE 220-240 (1ph) 0.75 / 1.1 4.2 / 5.5
S1-00100SFE 220-240 (1ph) 1.5 / 2.2 7.5 / 10
S1-00130SFE 220-240 (1ph) 2.2 / 3 44482
S1-00032HFE 380-440 (3ph) 0.75 / 1.1 2.5 / 3.2
S1-00055HFE 380-440 (3ph) 1.5 / 2.2 4.2 / 5.5
S1-00073HFE 380-440 (3ph) 2.2 / 3 5.5 / 7.3
S1-00125HFEF 380-440 (3ph) 4 / 5.5 9.5 / 12.5
S1-00170HFEF 380-440 (3ph) 5.5 / 7.5 14 / 17
S1-00230HFEF 380-440 (3ph) 7.5 / 11 18.5 / 23
S1-00320HFEF 380-440 (3ph) 44515 25 / 32
S1-00380HFEF 380-440 (3ph) 15 / 18.5 32 / 38
S1-00450HFEF 380-440 (3ph) 18.5 / 22 38 / 45
S1-00600HFEF 380-440 (3ph) 22 / 30 45 / 60
S1-00750HFEF 380-440 (3ph) 30 / 37 60 / 75
S1-00920HFEF 380-440 (3ph) 37 / 45 75 / 92
S1-01150HFEF 380-440 (3ph) 45 / 55 92 / 115
S1-01500HFEF 380-440 (3ph) 55 / 75 115 / 150
S1-01700HFEF 380-440 (3ph) 75 / 90 150 / 170
S1-02150HFEF 380-440 (3ph) 90 / 110 180 / 215
S1-02600HFEF 380-440 (3ph) 110 / 132 215 / 260
S1-03050HFEF 380-440 (3ph) 132 / 160 260 / 305
S1-03400HFEF 380-440 (3ph) 160 / 185 305 / 340
S1-03800HFEF 380-440 (3ph) 185 / 200 340 / 380
S1-04250HFEF 380-440 (3ph) 200 / 220 380 / 425
S1-04800HFEF 380-440 (3ph) 220 / 250 425 / 480
S1-05300HFEF 380-440 (3ph) 250 / 280 480 / 530
S1-06000HFEF 380-440 (3ph) 280 / 315 530 / 600
S1-06500HFEF 380-440 (3ph) 315 / 350 600 / 650
S1-07200HFEF 380-440 (3ph) 350 / 400 650 / 720
S1-08600HFEF 380-440 (3ph) 400 / 500 720 / 860

Hitachi Drives SJ-P1 cutting edge series for general purpose applications
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 160 kW
Model V Kw A
P1-00041-HFEF 400 (3ph) 0.75 / 1.5 / 1.5 2.5 / 3.1 / 4.1
P1-00054-HFEF 400 (3ph) 1.5 / 2.2 / 2.2 4.0 / 4.8 / 5.4
P1-00083-HFEF 400 (3ph) 2.2 / 4.0 / 4.0 5.5 / 6.7 / 8.3
P1-00126-HFEF 400 (3ph) 4.0 / 5.5 / 5.5 9.2 / 11.1 / 12.6
P1-00175-HFEF 400 (3ph) 5.5 / 7.5 / 7.5 14.8 / 16 / 17.5
P1-00250-HFEF 400 (3ph) 7.5 / 11 / 11 19 / 22 / 25
P1-00310-HFEF 400 (3ph) 42323 25 / 29 / 31
P1-00400-HFEF 400 (3ph) 15 / 18.5 / 18.5 32 / 27 / 40
P1-00470-HFEF 400 (3ph) 18.5 / 22 / 22 39 / 43 / 47
P1-00620-HFEF 400 (3ph) 22 / 30 / 30 48 / 57 / 62
P1-00770-HFEF 400 (3ph) 30 / 37 / 37 61 / 70 / 77
P1-00930-HFEF 400 (3ph) 37 / 45 / 45 75 / 85 / 93
P1-01160-HFEF 400 (3ph) 45 / 55 / 55 91 / 105 / 116
P1-01470-HFEF 400 (3ph) 55 / 75 / 75 112 / 135 / 147
P1-01760-HFEF 400 (3ph) 75 / 90 / 90 150 / 160 / 176
P1-02130-HFEF 400 (3ph) 90 / 110 / 110 180 / 195 / 213
P1-02520-HFEF 400 (3ph) 110 / 132 / 132 217 / 230 / 252
P1-03160-HFEF 400 (3ph) 132 / 160 / 160 260 / 290 / 316

Hitachi Drives SJ700B high performance series for pump applications (VFD)
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 400 V, capacity from 7,5 to 160 kW
Model V Kw A
SJ700B-075HFF 400 (3ph) 7.5 16
SJ700B-110HFF 400 (3ph) 11 22
SJ700B-150HFF 400 (3ph) 15 29
SJ700B-185HFF 400 (3ph) 18.5 37
SJ700B-220HFF 400 (3ph) 22 43
SJ700B-300HFF 400 (3ph) 30 57
SJ700B-370HFF 400 (3ph) 37 70
SJ700B-450HFF 400 (3ph) 45 85
SJ700B-550HFF 400 (3ph) 55 105
SJ700B-750HFF 400 (3ph) 75 135
SJ700B-900HFF 400 (3ph) 90 160
SJ700B-1100HFF 400 (3ph) 110 195
SJ700B-1320HFF 400 (3ph) 132 230
SJ700B-1600HFF 400 (3ph) 160 290

Hitachi Drives SJ700D high performance series for general purpose use (VFD)
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 400 V, capacity from 0,75 kW to 400 kW
Model V Kw A
SJ700D-007HFEF3 400 (3ph) 0.75 / 1.5 2.5 / 3.1
SJ700D-015HFEF3 400 (3ph) 1.5 / 2.2 3.8 / 4.8
SJ700D-022HFEF3 400 (3ph) 2.2 / 3.7 5.3 / 6.7
SJ700D-040HFEF3 400 (3ph) 4 / 5.5 44450
SJ700D-055HFEF3 400 (3ph) 5.5 / 7.5 14 / 16
SJ700D-075HFEF3 400 (3ph) 7.5 / 11 19 / 22
SJ700D-110HFEF3 400 (3ph) 44515 25 / 29
SJ700D-150HFEF3 400 (3ph) 15 / 18.5 32 / 37
SJ700D-185HFEF3 400 (3ph) 18.5 / 22 38 / 43
SJ700D-220HFEF3 400 (3ph) 22 / 30 48 / 57
SJ700D-300HFEF3 400 (3ph) 30 / 37 58 / 70
SJ700D-370HFEF3 400 (3ph) 37 / 45 75 / 85
SJ700D-450HFEF3 400 (3ph) 45 / 55 91 / 105
SJ700D-550HFEF2 400 (3ph) 55 / 75 112 / 135
SJ700D-750HFEF3 400 (3ph) 75 / 90 149 / 160
SJ700D-900HFEF3 400 (3ph) 90 / 110 176 / 195
SJ700D-1100HFEF3 400 (3ph) 110 / 132 217 / 230
SJ700D-1320HFEF3 400 (3ph) 132 / 150 / 160 260 / 290

Hitachi frequency inverters X200 compact series for general purpose applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,2 kW to 2,2 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 kW to 7,5 kW
Model V Kw A
X200-002SFEF 200 (1ph) 0.2 1.4
X200-004SFEF 200 (1ph) 0.4 2.6
X200-005SFEF 200 (1ph) 0.55 3
X200-007SFEF 200 (1ph) 0.7 4
X200-011SFEF 200 (1ph) 1.1 5
X200-015SFEF 200 (1ph) 1.5 7.1
X200-022SFEF 200 (1ph) 2.2 10
X200-004HFEF 400 (3ph) 0.4 1.5
X200-007HFEF 400 (3ph) 0.7 2.5
X200-015HFEF 400 (3ph) 1.5 3.8
X200-022HFEF 400 (3ph) 2.2 5.5
X200-030HFEF 400 (3ph) 3 7.8
X200-040HFEF 400 (3ph) 4 8.6
X200-055HFEF 400 (3ph) 5.5 13
X200-075HFEF 400 (3ph) 7.5 16

Hitachi Drives SJ700 power series for general purpose (VFD)
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 400 kW
Model V Kw A
SJ700-007HFEF2 380-480 (3ph) 0.75 2.5
SJ700-015HFEF2 380-480 (3ph) 1.5 3.8
SJ700-022HFEF2 380-480 (3ph) 2.2 5.3
SJ700-040HFEF2 380-480 (3ph) 4 9
SJ700-055HFEF2 380-480 (3ph) 5.5 14
SJ700-075HFEF2 380-480 (3ph) 7.5 19
SJ700-110HFEF2 380-480 (3ph) 11 25
SJ700-150HFEF2 380-480 (3ph) 15 32
SJ700-185HFEF2 380-480 (3ph) 18.5 38
SJ700-220HFEF2 380-480 (3ph) 22 48
SJ700-300HFEF2 380-480 (3ph) 30 58
SJ700-370HFEF2 380-480 (3ph) 37 75
SJ700-450HFEF2 380-480 (3ph) 45 91
SJ700-550HFEF2 380-480 (3ph) 55 112
SJ700-750HFEF2 380-480 (3ph) 75 149
SJ700-900HFEF2 380-480 (3ph) 90 176
SJ700-1100HFEF2 380-480 (3ph) 110 217
SJ700-1320HFEF2 380-480 (3ph) 132 260
SJ700-1850HFEF2 380-480 (3ph) 185 370
SJ700-2200HFEF2 380-480 (3ph) 220 440
SJ700-3150HFEF2 380-480 (3ph) 315 600
SJ700-4000HFEF2 380-480 (3ph) 400 800