واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Schneider

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Schneider شامل :

تعمیر اینورترهای اشنایدر سری : ATV12 , ATV212 , Altivar LIFT, ATV320 , L1000 , ATV340 , ATV600 , ATV900 ,
ATV312 , ATV32 , ATV61 , ATV71 , ATV31C , ATV312 , ATV61 , ATV71 ,
تعمیر پی ال سی های اشنایدر سری : Zelio , Modicon M221 , Modicon M241 , Modicon M251 , Modicon 262
تعمیر اچ ام آی اشنایدر سری Harmony GTU , Harmony GTUX , Harmony GK , Harmony SCU , Harmony :
تعمیر کامپیوترهای صنعتی اشنایدر سری :P6 , Harmony FP6 Harmony Harmony IPC ,
تعمیر سافت استارهای اشنایدر سری : Altistart 01 , Altistart 22 , Altistart 48
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Schneider inverter Altivar 12 compact series vfd drives for general purpose applications
1 phase 100-120 V, capacity from 0,18 to 0,75 kW
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 4 kW
Model V Kw A
ATV12H018F1 100-120 (1ph) 0.18 1.4
ATV12H037F1 100-120 (1ph) 0.37 2.4
ATV12H075F1 100-120 (1ph) 0.75 4.2
ATV12H018M2 200-240 (1ph) 0.18 1.4
ATV12H037M2 200-240 (1ph) 0.37 2.4
ATV12H055M2 200-240 (1ph) 0.55 3.5
ATV12H075M2 200-240 (1ph) 0,75 4.2
ATV12HU15M2 200-240 (1ph) 1,5 7.5
ATV12HU22M2 200-240 (1ph) 2,2 10
ATV12H018M3 200-240 (3ph) 0.18 1.4
ATV12H037M3 200-240 (3ph) 0.37 2.4
ATV12H075M3 200-240 (3ph) 0,75 4.2
ATV12HU15M3 200-240 (3ph) 1,5 7.5
ATV12HU22M3 200-240 (3ph) 2,2 10
ATV12HU30M3 200-240 (3ph) 3 12.2
ATV12HU40M3 200-240 (3ph) 4 16.7

Schneider inverter Altivar 212 HVAC series vfd drives for HVAC and pump applications
3 phase 200-240 V, capacity from 0,75 to 30 kW
3 phase 380-500 V, capacity from 0,75 to 75 kW
Model V Kw A
ATV 212H075M3X 200-240 (3ph) 0,75 4.6
ATV 212HU15M3X 200-240 (3ph) 1,5 7.5
ATV 212HU22M3X 200-240 (3ph) 2,2 10.6
ATV 212HU30M3X 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV 212HU40M3X 200-240 (3ph) 4 18.7
ATV 212HU55M3X 200-240 (3ph) 5,5 24.2
ATV 212HU75M3X 200-240 (3ph) 7,5 32
ATV 212HD11M3X 200-240 (3ph) 11 46.2
ATV 212HD15M3X 200-240 (3ph) 15 61
ATV 212HD18M3X 200-240 (3ph) 18,5 74.8
ATV 212HD22M3X 200-240 (3ph) 22 88
ATV 212HD30M3X 200-240 (3ph) 30 117
ATV 212H075N4 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV 212HU15N4 380-480 (3ph) 1,5 3.7
ATV 212HU22N4 380-480 (3ph) 2,2 5.1
ATV 212HU30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV 212HU40N4 380-480 (3ph) 4 9.1
ATV 212HU55N4 380-480 (3ph) 5,5 12
ATV 212HU75N4 380-480 (3ph) 7,5 16
ATV 212HD11N4 380-480 (3ph) 11 22.5
ATV 212HD15N4 380-480 (3ph) 15 30.5
ATV 212HD18N4 380-480 (3ph) 18,5 37
ATV 212HD22N4S 380-480 (3ph) 22 43.5
ATV 212HD22N4 380-480 (3ph) 22 43.5
ATV 212HD30N4 380-480 (3ph) 30 58.5
ATV 212HD37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 212HD45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 212HD55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 212HD75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 212W075N4 380-480 (3ph) 0,75 2.2
ATV 212WU15N4 380-480 (3ph) 1.5 3.7
ATV 212WU22N4 380-480 (3ph) 2.2 5.1
ATV 212WU30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV 212WU40N4 380-480 (3ph) 4 9.1
ATV 212WU55N4 380-480 (3ph) 5.5 12
ATV 212WU75N4 380-480 (3ph) 7.5 16
ATV 212WD11N4 380-480 (3ph) 11 22.5
ATV 212WD15N4 380-480 (3ph) 15 30.5
ATV 212WD18N4 380-480 (3ph) 18,5 37
ATV 212WD22N4 380-480 (3ph) 22 43.5
ATV 212WD30N4 380-480 (3ph) 30 58.5
ATV 212WD37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 212WD45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 212WD55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 212WD75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 212W075N4C 380-480 (3ph) 0,75 2.2
ATV 212WU15N4C 380-480 (3ph) 1.5 3.7
ATV 212WU22N4C 380-480 (3ph) 2.2 5.1
ATV 212WU30N4C 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV 212WU40N4C 380-480 (3ph) 4 9.1
ATV 212WU55N4C 380-480 (3ph) 5.5 12
ATV 212WU75N4C 380-480 (3ph) 7.5 16
ATV 212WD11N4C 380-480 (3ph) 11 22.5
ATV 212WD15N4C 380-480 (3ph) 15 30.5
ATV 212WD18N4C 380-480 (3ph) 18,5 37
ATV 212WD22N4C 380-480 (3ph) 22 43.5
ATV 212WD30N4C 380-480 (3ph) 30 58.5
ATV 212WD37N4C 380-480 (3ph) 37 79
ATV 212WD45N4C 380-480 (3ph) 45 94
ATV 212WD55N4C 380-480 (3ph) 55 116
ATV 212WD75N4C 380-480 (3ph) 75 160

Schneider inverter Altivar LIFT special series vfd drives for lift and hoisting applications
3 phase 200-240 V, capacity from 5,5 to 15 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 4 to 22 kW
Model V Kw A
ATV 71LD27M3Z 200-240 (3ph) 5,5 27
ATV 71LD33M3Z 200-240 (3ph) 7,5 33
ATV 71LD54M3Z 200-240 (3ph) 11 54
ATV 71LD66M3Z 200-240 (3ph) 15 66
ATV 71LD10N4Z 380-480 (3ph) 4 10
ATV 71LD14N4Z 380-480 (3ph) 5,5 14
ATV 71LD17N4Z 380-480 (3ph) 7,5 17
ATV 71LD27N4Z 380-480 (3ph) 11 27
ATV 71LD33N4Z 380-480 (3ph) 15 33
ATV 71LD48N4Z 380-480 (3ph) 22 48

Schneider inverter Altivar Machine ATV320 special series vfd drives for OEM machine builders and industrial applications
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 kW to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 15 kW
3 phase 380-500 V, capacity from 0,37 kW to 15 kW
Model V Kw A
ATV320U02M2C 200-240 (1ph) 0.18 1.5
ATV320U04M2C 200-240 (1ph) 0.37 3.3
ATV320U06M2C 200-240 (1ph) 0.55 3.7
ATV320U07M2C 200-240 (1ph) 0.75 4.8
ATV320U11M2C 200-240 (1ph) 1.1 6.9
ATV320U15M2C 200-240 (1ph) 1.5 8
ATV320U22M2C 200-240 (1ph) 2.2 11
ATV320U02M3C 200-240 (3ph) 0,18 1.5
ATV320U04M3C 200-240 (3ph) 0,37 3.3
ATV320U06M3C 200-240 (3ph) 0,55 3.7
ATV320U07M3C 200-240 (3ph) 0.75 4.8
ATV320U11M3C 200-240 (3ph) 1.1 6.9
ATV320U15M3C 200-240 (3ph) 1,5 8
ATV320U22M3C 200-240 (3ph) 2.2 11
ATV320U30M3C 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV320U40M3C 200-240 (3ph) 4 17.5
ATV320U55M3C 200-240 (3ph) 5,5 27.5
ATV320U75M3C 200-240 (3ph) 7,5 33
ATV320D11M3C 200-240 (3ph) 11 54
ATV320D15M3C 200-240 (3ph) 15 66
ATV320U04N4B 380-500 (3ph) 0.37 1.5
ATV320U06N4B 380-500 (3ph) 0.55 1.9
ATV320U07N4B 380-500 (3ph) 0.75 2.3
ATV320U11N4B 380-500 (3ph) 1.1 3
ATV320U15N4B 380-500 (3ph) 1.5 4.1
ATV320U22N4B 380-500 (3ph) 2.2 5.5
ATV320U30N4B 380-500 (3ph) 3 7.1
ATV320U40N4B 380-500 (3ph) 4 9.5
ATV320U55N4B 380-500 (3ph) 5.5 14.3
ATV320U75N4B 380-500 (3ph) 7.5 17
ATV320D11N4B 380-500 (3ph) 11 27.7
ATV320D15N4B 380-500 (3ph) 15 33

Schneider inverter Altivar Machine ATV340 special series vfd drives for design-in and machinery applications
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 75 kW
Model V Kw A
ATV340U07N4E 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV340U15N4E 380-480 (3ph) 1.5 4.1
ATV340U22N4E 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV340U30N4E 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV340U40N4E 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV340U55N4E 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV340U75N4E 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV340D11N4E 380-480 (3ph) 11 24
ATV340D15N4E 380-480 (3ph) 15 32
ATV340D18N4E 380-480 (3ph) 18 39
ATV340D22N4E 380-480 (3ph) 22 46
ATV340D30N4E 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV340D37N4E 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV340D45N4E 380-480 (3ph) 45 88
ATV340D55N4E 380-480 (3ph) 55 106
ATV340D75N4E 380-480 (3ph) 75 145

Schneider inverter Altivar Process ATV600 special series vfd drives for intelligent and flexible process control applications
3 phase 200-240 V, capacity from 0,75 kW to 75 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 315 kW
Model V Kw A
ATV630U07M3 200-240 (3ph) 0.75 4.6
ATV630U15M3 200-240 (3ph) 1.5 8
ATV630U22M3 200-240 (3ph) 2.2 11.2
ATV630U30M3 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV630U40M3 200-240 (3ph) 4 18.7
ATV630U55M3 200-240 (3ph) 5.5 25.4
ATV630U75M3 200-240 (3ph) 7.5 32.7
ATV630D11M3 200-240 (3ph) 11 46.8
ATV630D15M3 200-240 (3ph) 15 63.4
ATV630D18M3 200-240 (3ph) 18.5 78.4
ATV630D22M3 200-240 (3ph) 22 92.6
ATV630D30M3 200-240 (3ph) 30 123
ATV630D37M3 200-240 (3ph) 37 149
ATV630D45M3 2000-240 (3ph) 45 176
ATV630D55M3 200-240 (3ph) 55 211
ATV630D75M3 200-240 (3ph) 75 282
ATV630U07N4 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV630U15N4 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV630U22N4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV630U30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV630U40N4 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV630U55N4 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV630U75N4 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV630D11N4 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV630D15N4 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV630D22N4 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV630D30N4 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV630D37N4 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV630D45N4 380-480 (3ph) 45 88
ATV630D55N4 380-480 (3ph) 55 106
ATV630D75N4 380-480 (3ph) 75 106
ATV630D90N4 380-480 (3ph) 90 173
ATV630C11N4 380-480 (3ph) 110 211
ATV630C13N4 380-480 (3ph) 132 250
ATV630C16N4 380-480 (3ph) 160 302
ATV630C22N4 380-480 (3ph) 220 427
ATV630C25N4 380-480 (3ph) 250 481
ATV630C31N4 380-480 (3ph) 315 616
ATV650U07N4 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV650U15N4 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV650U22N4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV650U30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV650U40N4 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV650U55N4 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV650U75N4 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV650D11N4 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV650D15N4 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV650D18N4 380-480 (3ph) 18.5 39.2
ATV650D22N4 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV650D30N4 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV650D37N4 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV650D45N4 380-480 (3ph) 45 88
ATV650D55N4 380-480 (3ph) 55 106
ATV650D75N4 380-480 (3ph) 75 145
ATV650D90N4 380-480 (3ph) 90 173
ATV650U07N4E 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV650U15N4E 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV650U22N4E 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV650U30N4E 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV650U40N4E 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV650U55N4E 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV650U75N4E 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV650D11N4E 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV650D15N4E 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV650D18N4E 380-480 (3ph) 18.5 39.2
ATV650D22N4E 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV650D30N4E 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV650D37N4E 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV650D45N4E 380-480 (3ph) 45 88
ATV650D55N4E 380-480 (3ph) 55 106
ATV650D75N4E 380-480 (3ph) 75 145
ATV650D90N4E 380-480 (3ph) 90 173
ATV650C11N4F 380-480 (3ph) 110 211
ATV650C13N4F 380-480 (3ph) 132 250
ATV650C16N4F 380-480 (3ph) 160 302
ATV650C20N4F 380-480 (3ph) 200 370
ATV650C25N4F 380-480 (3ph) 250 477
ATV650C31N4F 380-480 (3ph) 315 590

Schneider inverter Altivar Process ATV900 special series vfd drives providing versatile control for industrial processes
3 phase 200-240 V, capacity from 0,75 kW to 75 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 315 kW
Model V Kw A
ATV930U07M3 200-240 (3ph) 0.75 4.6
ATV930U15M3 200-240 (3ph) 1,5 8
ATV930U22M3 200-240 (3ph) 2,2 11.2
ATV930U30M3 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV930U40M3 200-240 (3ph) 4 18.7
ATV930U55M3 200-240 (3ph) 5.5 25.4
ATV930U75M3 200-240 (3ph) 7.5 32.7
ATV930D11M3 200-240 (3ph) 11 46.8
ATV930D15M3 200-240 (3ph) 15 63.4
ATV930D18M3 200-240 (3ph) 18.5 78.4
ATV930D22M3 200-240 (3ph) 22 92.6
ATV930D30M3 200-240 (3ph) 30 123
ATV930D37M3 200-240 (3ph) 37 149
ATV930D45M3 200-240 (3ph) 45 176
ATV930D30M3C 200-240 (3ph) 30 123
ATV930D37M3C 200-240 (3ph) 37 149
ATV930D45M3C 200-240 (3ph) 45 175
ATV930D55M3C 200-240 (3ph) 55 211
ATV930D75M3C 200-240 (3ph) 75 282
ATV930U07N4 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV930U15N4 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV930U22N4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV930U30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV930U40N4 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV930U55N4 380-480 (3ph) 5,5 12.7
ATV930U75N4 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV930D11N4 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV930D15N4 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV930D18N4 380-480 (3ph) 18.5 39.2
ATV930D22N4 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV930D30N4 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV930D37N4 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV930D45N4 380-480 (3ph) 45 88
ATV930D55N4 380-480 (3ph) 55 106
ATV930D75N4 380-480 (3ph) 75 145
ATV930D90N4 380-480 (3ph) 90 173
ATV930D55N4C 380-480 (3ph) 55 106
ATV950U07N4 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV930D75N4C 380-480 (3ph) 75 145
ATV950U15N4 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV930D90N4C 380-480 (3ph) 90 173
ATV950U22N4 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV930C11N4C 380-480 (3ph) 110 211
ATV950U30N4 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV930C13N4C 380-480 (3ph) 132 250
ATV950U40N4 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV930C16N4C 380-480 (3ph) 160 302
ATV950U55N4 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV930C22N4 380-480 (3ph) 220 427
ATV950U75N4 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV930C22N4C 380-480 (3ph) 220 427
ATV950D11N4 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV930C25N4C 380-480 (3ph) 250 481
ATV950D15N4 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV930C31N4C 380-480 (3ph) 315 616
ATV950D18N4 380-480 (3ph) 18.5 39.2
ATV950D22N4 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV950D30N4 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV950D37N4 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV950D45N4 380-480 (3ph) 45 88
ATV950D55N4 380-480 (3ph) 55 106
ATV950D75N4 380-480 (3ph) 75 145
ATV950D90N4 380-480 (3ph) 90 173
ATV950U07N4E 380-480 (3ph) 0.75 2.2
ATV950U15N4E 380-480 (3ph) 1.5 4
ATV950U22N4E 380-480 (3ph) 2.2 5.6
ATV950U30N4E 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV950U40N4E 380-480 (3ph) 4 9.3
ATV950U55N4E 380-480 (3ph) 5.5 12.7
ATV950U75N4E 380-480 (3ph) 7.5 16.5
ATV950D11N4E 380-480 (3ph) 11 23.5
ATV950D15N4E 380-480 (3ph) 15 31.7
ATV950D18N4E 380-480 (3ph) 18.5 39.2
ATV950D22N4E 380-480 (3ph) 22 46.3
ATV950D30N4E 380-480 (3ph) 30 61.5
ATV950D37N4E 380-480 (3ph) 37 74.5
ATV950D45N4E 380-480 (3ph) 45 88
ATV950D55N4E 380-480 (3ph) 55 106
ATV950D75N4E 380-480 (3ph) 75 145
ATV950D90N4E 380-480 (3ph) 90 173
ATV950C11N4F 380-480 (3ph) 110 211
ATV950C13N4F 380-480 (3ph) 132 250
ATV950C16N4F 380-480 (3ph) 160 302
ATV950C20N4F 380-480 (3ph) 200 370
ATV950C25N4F 380-480 (3ph) 250 477
ATV950C31N4F 380-480 (3ph) 315 590

Schneider inverter Altivar 312 compact basic series vfd drives for general purpose applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 15 kW
3 phase 380-500 V, capacity from 0,37 to 15 kW
3 phase 525-600 V, capacity from 0,75 to 15 kW
Model V Kw A
ATV 312H018M2 200-240 (1ph) 0,18 1.5
ATV 312H037M2 200-240 (1ph) 0,37 3.3
ATV 312H055M2 200-240 (1ph) 0,55 3.7
ATV 312H075M2 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV 312HU11M2 200-240 (1ph) 1,1 6.9
ATV 312HU15M2 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV 312HU22M2 200-240 (1ph) 2,2 11
ATV 312H018M3 200-240 (3ph) 0,18 1.5
ATV 312H037M3 200-240 (3ph) 0,37 3.3
ATV 312H055M3 200-240 (3ph) 0,55 3.7
ATV 312H075M3 200-240 (3ph) 0,75 4.8
ATV 312HU11M3 200-240 (3ph) 1,1 6.9
ATV 312HU15M3 200-240 (3ph) 1,5 8
ATV 312HU22M3 200-240 (3ph) 2,2 11
ATV 312HU30M3 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV 312HU40M3 200-240 (3ph) 4 17.5
ATV 312HU55M3 200-240 (3ph) 5,5 27.5
ATV 312HU75M3 200-240 (3ph) 7,5 33
ATV 312HD11M3 200-240 (3ph) 11 54
ATV 312HD15M3 200-240 (3ph) 15 66
ATV 312H037N4 380-500 (3ph) 0,37 1.5
ATV 312H055N4 380-500 (3ph) 0,55 1.9
ATV 312H075N4 380-500 (3ph) 0,75 2.3
ATV 312HU11N4 380-500 (3ph) 1,1 3
ATV 312HU15N4 380-500 (3ph) 1,5 4.1
ATV 312HU22N4 380-500 (3ph) 2,2 5.5
ATV 312HU30N4 380-500 (3ph) 3 7.1
ATV 312HU40N4 380-500 (3ph) 4 9.5
ATV 312HU55N4 380-500 (3ph) 5,5 14.3
ATV 312HU75N4 380-500 (3ph) 7,5 17
ATV 312HD11N4 380-500 (3ph) 11 27.7
ATV 312HD15N4 380-500 (3ph) 15 33
ATV 312H075S6 525-600 (3ph) 0,75 1.7
ATV 312HU15S6 525-600 (3ph) 1,5 2.7
ATV 312HU22S6 525-600 (3ph) 2,2 3.9
ATV 312HU40S6 525-600 (3ph) 4 6.1
ATV 312HU55S6 525-600 (3ph) 5,5 9
ATV 312HU75S6 525-600 (3ph) 7,5 11
ATV 312HD11S6 525-600 (3ph) 11 17
ATV 312HD15S6 525-600 (3ph) 15 22

Schneider inverter Altivar 32 compact performance series vfd drives for high efficiency applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 2,2 kW
3 phase 380-500 V, capacity from 0,37 to 15 kW
Model V Kw A
ATV 32H018M2 200-240 (1ph) 0,18 1.5
ATV 32H037M2 200-240 (1ph) 0,37 3.3
ATV 32H055M2 200-240 (1ph) 0,55 3.7
ATV 32H075M2 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV 32HU11M2 200-240 (1ph) 1,1 6.9
ATV 32HU15M2 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV 32HU22M2 200-240 (1ph) 2,2 11
ATV 32H037N4 380-500 (3ph) 0,37 1.5
ATV 32H055N4 380-500 (3ph) 0,55 1.9
ATV 32H075N4 380-500 (3ph) 0,75 2.3
ATV 32HU11N4 380-500 (3ph) 1,1 3
ATV 32HU15N4 380-500 (3ph) 1,5 4.1
ATV 32HU22N4 380-500 (3ph) 2,2 5.5
ATV 32HU30N4 380-500 (3ph) 3 7.1
ATV 32HU40N4 380-500 (3ph) 4 9.5
ATV 32HU55N4 380-500 (3ph) 5,5 14.3
ATV 32HU75N4 380-500 (3ph) 7,5 17
ATV 32HD11N4 380-500 (3ph) 11 27.7
ATV 32HD15N4 380-500 (3ph) 15 33

chneider inverter Altivar 61 common series vfd drives for fluid management applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,37 to 5,5 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,75 to 90 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 to 630 kW
3 phase 500-690 V, capacity from 2,2 to 800 kW
Model V Kw A
ATV 61H075M3 200-240 (1ph) 0,37 3
ATV 61HU15M3 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV 61HU22M3 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV 61HU30M3 200-240 (1ph) 2,2 11
ATV 61HU40M3 200-240 (1ph) 3 13.7
ATV 61HU55M3 200-240 (1ph) 4 17.5
ATV 61HU75M3 200-240 (1ph) 5,5 27.5
ATV 61H075M3 200-240 (3ph) 0,75 4.8
ATV 61HU15M3 200-240 (3ph) 1,5 8
ATV 61HU22M3 200-240 (3ph) 2,2 11
ATV 61HU30M3 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV 61HU40M3 200-240 (3ph) 4 17.5
ATV 61HU55M3 200-240 (3ph) 5,5 27.5
ATV 61HU75M3 200-240 (3ph) 7,5 33
ATV 61HD11M3X 200-240 (3ph) 11 54
ATV 61HD15M3X 200-240 (3ph) 15 66
ATV 61HD18M3X 200-240 (3ph) 18,5 75
ATV 61HD22M3X 200-240 (3ph) 22 88
ATV 61HD30M3X 200-240 (3ph) 30 120
ATV 61HD37M3X 200-240 (3ph) 37 144
ATV 61HD45M3X 200-240 (3ph) 45 176
ATV 61HD55M3X 200-240 (3ph) 55 221
ATV 61HD75M3X 200-240 (3ph) 75 285
ATV 61HD90M3X 200-240 (3ph) 90 359
ATV 61H075N4 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 61HU15N4 380-480 (3ph) 1,5 5
ATV 61HU22N4 380-480 (3ph) 2,2 5.8
ATV 61HU30N4 380-480 (3ph) 3 7.8
ATV 61HU40N4 380-480 (3ph) 4 10.5
ATV 61HU55N4 380-480 (3ph) 5,5 14.3
ATV 61HU75N4 380-480 (3ph) 7,5 17.6
ATV 61HD11N4 380-480 (3ph) 11 27.7
ATV 61HD15N4 380-480 (3ph) 15 33
ATV 61HD18N4 380-480 (3ph) 18,5 41
ATV 61HD22N4 380-480 (3ph) 22 48
ATV 61HD30N4 380-480 (3ph) 30 66
ATV 61HD37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 61HD45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 61HD55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 61HD75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 61HD90N4 380-480 (3ph) 90 179
ATV 61HC11N4 380-480 (3ph) 110 215
ATV 61HC13N4 380-480 (3ph) 132 259
ATV 61HC16N4 380-480 (3ph) 160 314
ATV 61HC22N4 380-480 (3ph) 200 427
ATV 61HC25N4 380-480 (3ph) 250 481
ATV 61HC31N4 380-480 (3ph) 280 616
ATV 61HC40N4 380-480 (3ph) 355 759
ATV 61HC50N4 380-480 (3ph) 500 941
ATV 61HC63N4 380-480 (3ph) 560 1188
ATV 61W075N4(С) 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 61WU15N4(С) 380-480 (3ph) 1,5 5
ATV 61WU22N4(C) 380-480 (3ph) 2,2 5.1
ATV 61WU30N4(C) 380-480 (3ph) 3 7.2
ATV 61WU40N4(C) 380-480 (3ph) 4 9.1
ATV 61WU55N4(C) 380-480 (3ph) 5,5 12
ATV 61WU75N4(C) 380-480 (3ph) 7,5 16
ATV 61WD11N4(C) 380-480 (3ph) 11 22.5
ATV 61WD15N4(C) 380-480 (3ph) 15 30.5
ATV 61WD18N4(C) 380-480 (3ph) 18,5 37
ATV 61WD22N4(C) 380-480 (3ph) 22 43.5
ATV 61WD30N4(C) 380-480 (3ph) 30 58.5
ATV 61WD37N4(C) 380-480 (3ph) 37 71.5
ATV 61WD45N4(C) 380-480 (3ph) 45 85
ATV 61WD55N4(C) 380-480 (3ph) 55 103
ATV 61WD75N4(C) 380-480 (3ph) 75 137
ATV 61WD90N4(C) 380-480 (3ph) 90 163
ATV 61HU30Y 500-690 (3ph) 3 4.5
ATV 61HU40Y 500-690 (3ph) 4 5.5
ATV 61HU55Y 500-690 (3ph) 5,5 7.5
ATV 61HU75Y 500-690 (3ph) 7,5 10
ATV 61HD11Y 500-690 (3ph) 11 13.5
ATV 61HD15Y 500-690 (3ph) 15 18.5
ATV 61HD18Y 500-690 (3ph) 18,5 24
ATV 61HD22Y 500-690 (3ph) 22 27
ATV 61HD30Y 500-690 (3ph) 30 35
ATV 61HD37Y 500-690 (3ph) 37 43
ATV 61HD45Y 500-690 (3ph) 45 54
ATV 61HD55Y 500-690 (3ph) 55 62
ATV 61HD75Y 500-690 (3ph) 75 84
ATV 61HD90Y 500-690 (3ph) 90 104
ATV 61HC11Y 500-690 (3ph) 110 125
ATV 61HC13Y 500-690 (3ph) 132 150
ATV 61HC16Y 500-690 (3ph) 160 180
ATV 61HC20Y 500-690 (3ph) 200 220
ATV 61HC25Y 500-690 (3ph) 250 290
ATV 61HC31Y 500-690 (3ph) 315 355
ATV 61HC40Y 500-690 (3ph) 400 420
ATV 61HC50Y 500-690 (3ph) 500 543
ATV 61HC63Y 500-690 (3ph) 630 675
ATV 61HC80Y 500-690 (3ph) 800 840

Schneider inverter Altivar 71 industrial series vfd drives for general purpose applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,37 to 5,5 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,37 to 75 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 to 500 kW
3 phase 500-600 V, capacity from 1,5 to 7,5 kW
3 phase 500-690 V, capacity from 1,5 to 630 kW
Model V Kw A
ATV 71H075M3 200-240 (1ph) 0,37 3
ATV 71HU15M3 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV 71HU22M3 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV 71HU30M3 200-240 (1ph) 2,2 11
ATV 71HU40M3 200-240 (1ph) 3 13.7
ATV 71HU55M3 200-240 (1ph) 4 17.5
ATV 71HU75M3 200-240 (1ph) 5,5 27.5
ATV 71H037M3 200-240 (3ph) 0,37 3
ATV 71H075M3 200-240 (3ph) 0,75 4.8
ATV 71HU15M3 200-240 (3ph) 1,5 8
ATV 71HU22M3 200-240 (3ph) 2,2 11
ATV 71HU30M3 200-240 (3ph) 3 13.7
ATV 71HU40M3 200-240 (3ph) 4 17.5
ATV 71HU55M3 200-240 (3ph) 5,5 27.5
ATV 71HU75M3 200-240 (3ph) 7,5 33
ATV 71HD11M3X 200-240 (3ph) 11 54
ATV 71HD15M3X 200-240 (3ph) 15 66
ATV 71HD18M3X 200-240 (3ph) 18,5 75
ATV 71HD22M3X 200-240 (3ph) 22 88
ATV 71HD30M3X 200-240 (3ph) 30 120
ATV 71HD37M3X 200-240 (3ph) 37 144
ATV 71HD45M3X 200-240 (3ph) 45 176
ATV 71HD55M3X 200-240 (3ph) 55 221
ATV 71HD75M3X 200-240 (3ph) 75 285
ATV 71P075N4Z 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 71PU15N4Z 380-480 (3ph) 1,5 4.1
ATV 71PU22N4Z 380-480 (3ph) 2,2 5.8
ATV 71PU30N4Z 380-480 (3ph) 3 7.8
ATV 71PU40N4Z 380-480 (3ph) 4 10.5
ATV 71PU55N4Z 380-480 (3ph) 5,5 14.3
ATV 71PU75N4Z 380-480 (3ph) 7,5 17.6
ATV 71PD11N4Z 380-480 (3ph) 11 27.7
ATV 71QD90N4 380-480 (3ph) 90 179
ATV 71QC11N4 380-480 (3ph) 110 215
ATV 71QC13N4 380-480 (3ph) 132 259
ATV 71QC16N4 380-480 (3ph) 160 314
ATV 71QC20N4 380-480 (3ph) 200 387
ATV 71QC25N4 380-480 (3ph) 250 481
ATV 71QC31N4 380-480 (3ph) 315 616
ATV 71QC40N4 380-480 (3ph) 400 759
ATV 71QC50N4 380-480 (3ph) 500 941
ATV 71H075N4 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 71HU15N4 380-480 (3ph) 1,5 4.1
ATV 71HU22N4 380-480 (3ph) 2,2 5.8
ATV 71HU30N4 380-480 (3ph) 3 7.8
ATV 71HU40N4 380-480 (3ph) 4 10.5
ATV 71HU55N4 380-480 (3ph) 5,5 14.3
ATV 71HU75N4 380-480 (3ph) 7,5 17.6
ATV 71HD11N4 380-480 (3ph) 11 27.7
ATV 71HD15N4 380-480 (3ph) 15 33
ATV 71HD18N4 380-480 (3ph) 18,5 41
ATV 71HD22N4 380-480 (3ph) 22 48
ATV 71HD30N4 380-480 (3ph) 30 66
ATV 71HD37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 71HD45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 71HD55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 71HD75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 71HD90N4 380-480 (3ph) 90 179
ATV 71HC11N4 380-480 (3ph) 110 215
ATV 71HC13N4 380-480 (3ph) 132 259
ATV 71HC16N4 380-480 (3ph) 160 314
ATV 71HC20N4 380-480 (3ph) 200 387
ATV 71HC25N4 380-480 (3ph) 250 481
ATV 71HC28N4 380-480 (3ph) 280 550
ATV 71HC31N4 380-480 (3ph) 315 616
ATV 71HC40N4 380-480 (3ph) 400 759
ATV 71HC50N4 380-480 (3ph) 500 941
ATV 71W075N4 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 71WU15N4 380-480 (3ph) 1,5 4.1
ATV 71WU22N4 380-480 (3ph) 2,2 5.8
ATV 71WU30N4 380-480 (3ph) 3 7.8
ATV 71WU40N4 380-480 (3ph) 4 10.5
ATV 71WU55N4 380-480 (3ph) 5,5 14.3
ATV 71WU75N4 380-480 (3ph) 7,5 17.6
ATV 71WD11N4 380-480 (3ph) 11 27.7
ATV 71WD15N4 380-480 (3ph) 15 33
ATV 71WD18N4 380-480 (3ph) 18,5 41
ATV 71WD22N4 380-480 (3ph) 22 48
ATV 71WD30N4 380-480 (3ph) 30 66
ATV 71WD37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 71WD45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 71WD55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 71WD75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 71E5075N4 380-480 (3ph) 0,75 2.3
ATV 71E5U15N4 380-480 (3ph) 1,5 4.1
ATV 71E5U22N4 380-480 (3ph) 2,2 5.8
ATV 71E5U30N4 380-480 (3ph) 3 7.8
ATV 71E5U40N4 380-480 (3ph) 4 10.5
ATV 71E5U55N4 380-480 (3ph) 5,5 14.3
ATV 71E5U75N4 380-480 (3ph) 7,5 17.6
ATV 71E5D11N4 380-480 (3ph) 11 27.7
ATV 71E5D15N4 380-480 (3ph) 15 33
ATV 71E5D18N4 380-480 (3ph) 18,5 41
ATV 71E5D22N4 380-480 (3ph) 22 48
ATV 71E5D30N4 380-480 (3ph) 30 66
ATV 71E5D37N4 380-480 (3ph) 37 79
ATV 71E5D45N4 380-480 (3ph) 45 94
ATV 71E5D55N4 380-480 (3ph) 55 116
ATV 71E5D75N4 380-480 (3ph) 75 160
ATV 71HU15S6X 500-690 (3ph) 1,5 3.2
ATV 71HU22S6X 500-690 (3ph) 2,2 4.5
ATV 71HU30S6X 500-690 (3ph) 3 5.8
ATV 71HU40S6X 500-690 (3ph) 4 7.5
ATV 71HU55S6X 500-690 (3ph) 5,5 10
ATV 71HU75S6X 500-690 (3ph) 7,5 13.5
ATV 71HU22Y 500-690 (3ph) 2,2 4
ATV 71HU30Y 500-690 (3ph) 3 4.5
ATV 71HU40Y 500-690 (3ph) 4 5.5
ATV 71HU55Y 500-690 (3ph) 5,5 7.5
ATV 71HU75Y 500-690 (3ph) 7,5 10
ATV 71HD11Y 500-690 (3ph) 11 13.5
ATV 71HD15Y 500-690 (3ph) 15 18.5
ATV 71HD18Y 500-690 (3ph) 18,5 24
ATV 71HD22Y 500-690 (3ph) 22 27
ATV 71HD30Y 500-690 (3ph) 30 35
ATV 71HD37Y 500-690 (3ph) 37 43
ATV 71HD45Y 500-690 (3ph) 45 54
ATV 71HD55Y 500-690 (3ph) 55 62
ATV 71HD75Y 500-690 (3ph) 75 84
ATV 71HD90Y 500-690 (3ph) 90 104
ATV 71HC11Y 500-690 (3ph) 110 125
ATV 71HC13Y 500-690 (3ph) 132 150
ATV 71HC16Y 500-690 (3ph) 160 180
ATV 71HC20Y 500-690 (3ph) 200 220
ATV 71HC25Y 500-690 (3ph) 250 290
ATV 71HC31Y 500-690 (3ph) 315 355
ATV 71HC40Y 500-690 (3ph) 400 420
ATV 71HC50Y 500-690 (3ph) 500 543
ATV 71HC63Y 500-690 (3ph) 630 675
ATV 71QC11Y 500-690 (3ph) 110 125
ATV 71QC13Y 500-690 (3ph) 132 150
ATV 71QC16Y 500-690 (3ph) 160 180
ATV 71QC20Y 500-690 (3ph) 200 220
ATV 71QC25Y 500-690 (3ph) 250 290
ATV 71QC31Y 500-690 (3ph) 315 355
ATV 71QC40Y 500-690 (3ph) 400 420
ATV 71QC50Y 500-690 (3ph) 500 543
ATV 71QC63Y 500-690 (3ph) 630 675

Schneider inverter Altivar 31C protected IP55 series vfd drives for general purpose applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 to 2,2 kW
3 phase 380-500 V, capacity from 0,37 to 15 kW
Model V Kw A
ATV 31C018M2 200-240 (1ph) 0,18 1.5
ATV 31C037M2 200-240 (1ph) 0,37 3.3
ATV 31C055M2 200-240 (1ph) 0,55 3.7
ATV 31C075M2 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV 31CU11M2 200-240 (1ph) 1,1 6.9
ATV 31CU15M2 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV 31CU22M2 200-240 (1ph) 2,2 11
ATV 31C037N4 380-500 (3ph) 0,37 1.5
ATV 31C055N4 380-500 (3ph) 5,5 1.9
ATV 31C075N4 380-500 (3ph) 0,75 2.3
ATV 31CU11N4 380-500 (3ph) 1,1 3
ATV 31CU15N4 380-500 (3ph) 1,5 4.1
ATV 31CU22N4 380-500 (3ph) 2,2 5.5
ATV 31CU30N4 380-500 (3ph) 3 7.1
ATV 31CU40N4 380-500 (3ph) 4 9.5
ATV 31CU55N4 380-500 (3ph) 5,5 14.3
ATV 31CU75N4 380-500 (3ph) 7,5 17
ATV 31CD11N4 380-500 (3ph) 11 27.7
ATV 31CD15N4 380-500 (3ph) 15 33

Schneider inverter Altivar 312 Solar special series vfd drives for solar pumps and solar array applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200-240 V, capacity from 0,18 kW to 2,2 kW
Model V Kw A
ATV312H018M2412 200-240 (1ph) 0,18 1.5
ATV312H037M2412 200-240 (1ph) 0,37 3.3
ATV312H055M2412 200-240 (1ph) 0,55 3.7
ATV312H075M2412 200-240 (1ph) 0,75 4.8
ATV312HU11M2412 200-240 (1ph) 1,1 6.9
ATV312HU15M2412 200-240 (1ph) 1,5 8
ATV312HU22M2412 200-240 (1ph) 2,2 11

Schneider inverter Altivar 61 Plus special series vfd drives for high capacity pump and HVAC applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 380-415 V, capacity from 90 to 1400 kW
3 phase 500 V, capacity from 90 to 1800 kW
3 phase 690 V, capacity from 110 to 2400 kW
Model V Kw A
ATV 61EXS5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 61EXS5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 61EXS5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 61EXS5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 61EXS5C22N4 380-415 (3ph) 220 427
ATV 61EXS5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 61EXS5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 61EXS5C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 61EXS5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 61EXS5C63N4 380-415 (3ph) 630 1188
ATV 61EXA_C63N4 380-415 (3ph) 630 1100
ATV 61EXA_C71N4 380-415 (3ph) 710 1230
ATV 61EXA_C90N4 380-415 (3ph) 900 1580
ATV 61EXA_M11N4 380-415 (3ph) 1100 1860
ATV 61EXA_M13N4 380-415 (3ph) 1300 2200
ATV 61EXA_M14N4 380-415 (3ph) 1400 2430
ATV 61EXS5D90N 500 (3ph) 90 136
ATV 61EXS5C11N 500 (3ph) 110 165
ATV 61EXS5C13N 500 (3ph) 132 200
ATV 61EXS5C16N 500 (3ph) 160 240
ATV 61EXS5C20N 500 (3ph) 200 312
ATV 61EXS5C25N 500 (3ph) 250 390
ATV 61EXS5C31N 500 (3ph) 315 462
ATV 61EXS5C40N 500 (3ph) 400 590
ATV 61EXS5C50N 500 (3ph) 500 740
ATV 61EXS5C63N 500 (3ph) 630 900
ATV 61EXA_C63N 500 (3ph) 630 920
ATV 61EXA_C80N 500 (3ph) 800 1100
ATV 61EXA_C90N 500 (3ph) 900 1230
ATV 61EXA_M11N 500 (3ph) 1100 1580
ATV 61EXA_M13N 500 (3ph) 1300 1860
ATV 61EXA_M15N 500 (3ph) 1500 2140
ATV 61EXA_M18N 500 (3ph) 1800 2430
ATV 61EXC2D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 61EXC2C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 61EXC2C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 61EXC2C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 61EXC2C22N4 380-415 (3ph) 220 427
ATV 61EXC2C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 61EXC2C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 61EXC2C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 61EXC2C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 61EXC2C63N4 380-415 (3ph) 630 1188
ATV 61EXC5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 61EXC5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 61EXC5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 61EXC5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 61EXC5C22N4 380-415 (3ph) 220 427
ATV 61EXC5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 61EXC5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 61EXC5C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 61EXC5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 61EXC5C63N4 380-415 (3ph) 630 1188
ATV 61EXC2D90N 500 (3ph) 90 136
ATV 61EXC2C11N 500 (3ph) 110 165
ATV 61EXC2C13N 500 (3ph) 132 200
ATV 61EXC2C16N 500 (3ph) 160 240
ATV 61EXC2C20N 500 (3ph) 200 312
ATV 61EXC2C25N 500 (3ph) 250 390
ATV 61EXC2C31N 500 (3ph) 315 462
ATV 61EXC2C40N 500 (3ph) 400 590
ATV 61EXC2C50N 500 (3ph) 500 740
ATV 61EXC2C63N 500 (3ph) 630 900
ATV 61EXC5D90N 500 (3ph) 90 136
ATV 61EXC5C11N 500 (3ph) 110 165
ATV 61EXC5C13N 500 (3ph) 132 200
ATV 61EXC5C16N 500 (3ph) 160 240
ATV 61EXC5C20N 500 (3ph) 200 312
ATV 61EXC5C25N 500 (3ph) 250 390
ATV 61EXC5C31N 500 (3ph) 315 462
ATV 61EXC5C40N 500 (3ph) 400 590
ATV 61EXC5C50N 500 (3ph) 500 740
ATV 61EXC5C63N 500 (3ph) 630 900
ATV 61ES5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 61ES5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 61ES5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 61ES5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 61ES5C22N4 380-415 (3ph) 220 427
ATV 61ES5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 61ES5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 61ES5C40N4 380-415 (3ph) 400 750
ATV 61ES5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 61ES5C63N4 380-415 (3ph) 630 1188
ATV 61EXS5C11Y 690 (3ph) 110 125
ATV 61EXS5C13Y 690 (3ph) 132 150
ATV 61EXS5C16Y 690 (3ph) 160 180
ATV 61EXS5C20Y 690 (3ph) 200 220
ATV 61EXS5C25Y 690 (3ph) 250 290
ATV 61EXS5C31Y 690 (3ph) 315 355
ATV 61EXS5C40Y 690 (3ph) 400 420
ATV 61EXS5C50Y 690 (3ph) 500 543
ATV 61EXS5C63Y 690 (3ph) 630 675
ATV 61EXS5C80Y 690 (3ph) 800 840
ATV 61EXA_C80Y 690 (3ph) 800 840
ATV 61EXA_M10Y 690 (3ph) 1000 1050
ATV 61EXA_M12Y 690 (3ph) 1200 1230
ATV 61EXA_M15Y 690 (3ph) 1500 1560
ATV 61EXA_M18Y 690 (3ph) 1800 1860
ATV 61EXA_M21Y 690 (3ph) 2100 2140
ATV 61EXA_M24Y 690 (3ph) 2400 2430
ATV 61EXC2C11Y 690 (3ph) 110 125
ATV 61EXC2C13Y 690 (3ph) 132 150
ATV 61EXC2C16Y 690 (3ph) 160 180
ATV 61EXC2C20Y 690 (3ph) 200 220
ATV 61EXC2C25Y 690 (3ph) 250 290
ATV 61EXC2C31Y 690 (3ph) 315 355
ATV 61EXC2C40Y 690 (3ph) 400 420
ATV 61EXC2C50Y 690 (3ph) 500 543
ATV 61EXC2C63Y 690 (3ph) 630 675
ATV 61EXC2C80Y 690 (3ph) 800 840
ATV 61EXC5C11Y 690 (3ph) 110 125
ATV 61EXC5C13Y 690 (3ph) 132 150
ATV 61EXC5C16Y 690 (3ph) 160 180
ATV 61EXC5C20Y 690 (3ph) 200 220
ATV 61EXC5C25Y 690 (3ph) 250 290
ATV 61EXC5C31Y 690 (3ph) 315 355
ATV 61EXC5C40Y 690 (3ph) 400 420
ATV 61EXC5C50Y 690 (3ph) 500 543
ATV 61EXC5C63Y 690 (3ph) 630 675
ATV 61EXC5C80Y 690 (3ph) 800 840

Schneider inverter Altivar 71 Plus special series AC drives for high capacity complex industrial applications
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 380-415 V, capacity from 90 to 1300 kW
3 phase 500-525 V, capacity from 90 to 1500 kW
3 phase 600-690 V, capacity from 110 to 2000 kW
Model V Kw A
ATV 71ES5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 71ES5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 71ES5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 71ES5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 71ES5C20N4 380-415 (3ph) 200 387
ATV 71ES5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 71ES5C28N4 380-415 (3ph) 280 550
ATV 71ES5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 71ES5C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 71ES5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 71EXC2D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 71EXC2С11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 71EXC2С13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 71EXC2С16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 71EXC2С20N4 380-415 (3ph) 200 387
ATV 71EXC2С25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 71EXC2С28N4 380-415 (3ph) 280 550
ATV 71EXC2С31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 71EXC2С40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 71EXC2С50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 71EXC5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 71EXC5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 71EXC5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 71EXC5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 71EXC5C20N4 380-415 (3ph) 200 387
ATV 71EXC5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 71EXC5C28N4 380-415 (3ph) 280 550
ATV 71EXC5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 71EXC5C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 71EXC5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 71EXS5D90N4 380-415 (3ph) 90 179
ATV 71EXS5C11N4 380-415 (3ph) 110 215
ATV 71EXS5C13N4 380-415 (3ph) 132 259
ATV 71EXS5C16N4 380-415 (3ph) 160 314
ATV 71EXS5C20N4 380-415 (3ph) 200 387
ATV 71EXS5C25N4 380-415 (3ph) 250 481
ATV 71EXS5C28N4 380-415 (3ph) 280 550
ATV 71EXS5C31N4 380-415 (3ph) 315 616
ATV 71EXS5C40N4 380-415 (3ph) 400 759
ATV 71EXS5C50N4 380-415 (3ph) 500 941
ATV 71EXA_C50N4 380-415 (3ph) 500 920
ATV 71EXA_C63N4 380-415 (3ph) 630 1100
ATV 71EXA_C71N4 380-415 (3ph) 710 1260
ATV 71EXA_C90N4 380-415 (3ph) 900 1580
ATV 71EXA_M11N4 380-415 (3ph) 1100 1860
ATV 71EXA_M13N4 380-415 (3ph) 1300 2200
ATV 71EXC2D90N 500-525 (3ph) 90 136
ATV 71EXC2C11N 500-525 (3ph) 110 165
ATV 71EXC2C13N 500-525 (3ph) 132 200
ATV 71EXC2C16N 500-525 (3ph) 160 240
ATV 71EXC2C20N 500-525 (3ph) 200 312
ATV 71EXC2C25N 500-525 (3ph) 250 390
ATV 71EXC2C31N 500-525 (3ph) 315 462
ATV 71EXC2C40N 500-525 (3ph) 400 590
ATV 71EXC2C50N 500-525 (3ph) 500 740
ATV 71EXC5D90N 500-525 (3ph) 90 136
ATV 71EXC5C11N 500-525 (3ph) 110 165
ATV 71EXC5C13N 500-525 (3ph) 132 200
ATV 71EXC5C16N 500-525 (3ph) 160 240
ATV 71EXC5C20N 500-525 (3ph) 200 312
ATV 71EXC5C25N 500-525 (3ph) 250 390
ATV 71EXC5C31N 500-525 (3ph) 315 462
ATV 71EXC5C40N 500-525 (3ph) 400 590
ATV 71EXC5C50N 500-525 (3ph) 500 740
ATV 71EXS5D90N 500-525 (3ph) 90 136
ATV 71EXS5C11N 500-525 (3ph) 110 165
ATV 71EXS5C13N 500-525 (3ph) 132 200
ATV 71EXS5C16N 500-525 (3ph) 160 240
ATV 71EXS5C20N 500-525 (3ph) 200 312
ATV 71EXS5C25N 500-525 (3ph) 250 390
ATV 71EXS5C31N 500-525 (3ph) 315 462
ATV 71EXS5C40N 500-525 (3ph) 400 590
ATV 71EXS5C50N 500-525 (3ph) 500 740
ATV 71EXA_C50N 500-525 (3ph) 500 740
ATV 71EXA_C63N 500-525 (3ph) 630 920
ATV 71EXA_C80N 500-525 (3ph) 800 1100
ATV 71EXA_C90N 500-525 (3ph) 900 1260
ATV 71EXA_M11N 500-525 (3ph) 1100 1580
ATV 71EXA_M13N 500-525 (3ph) 1300 1860
ATV 71EXA_M15N 500-525 (3ph) 1500 2020
ATV 71EXC2С11Y 600-690 (3ph) 110 125
ATV 71EXC2С13Y 600-690 (3ph) 132 150
ATV 71EXC2С16Y 600-690 (3ph) 160 180
ATV 71EXC2С20Y 600-690 (3ph) 200 220
ATV 71EXC2С25Y 600-690 (3ph) 250 290
ATV 71EXC2С31Y 600-690 (3ph) 315 355
ATV 71EXC2С40Y 600-690 (3ph) 400 420
ATV 71EXC2С50Y 600-690 (3ph) 500 543
ATV 71EXC2С63Y 600-690 (3ph) 630 675
ATV 71EXC5С11Y 600-690 (3ph) 110 125
ATV 71EXC5С13Y 600-690 (3ph) 132 150
ATV 71EXC5С16Y 600-690 (3ph) 160 180
ATV 71EXC5С20Y 600-690 (3ph) 200 220
ATV 71EXC5С25Y 600-690 (3ph) 250 290
ATV 71EXC5С31Y 600-690 (3ph) 315 355
ATV 71EXC5С40Y 600-690 (3ph) 400 420
ATV 71EXC5С50Y 600-690 (3ph) 500 543
ATV 71EXC5С63Y 600-690 (3ph) 630 675
ATV 71EXS5С11Y 600-690 (3ph) 110 125
ATV 71EXS5С13Y 600-690 (3ph) 132 150
ATV 71EXS5С16Y 600-690 (3ph) 160 180
ATV 71EXS5С20Y 600-690 (3ph) 200 220
ATV 71EXS5С25Y 600-690 (3ph) 250 290
ATV 71EXS5С31Y 600-690 (3ph) 315 355
ATV 71EXS5С40Y 600-690 (3ph) 400 420
ATV 71EXS5С50Y 600-690 (3ph) 500 543
ATV 71EXS5С63Y 600-690 (3ph) 630 675
ATV 71EXA_C63Y 600-690 (3ph) 630 675
ATV 71EXA_C80Y 600-690 (3ph) 800 840
ATV 71EXA_M10Y 600-690 (3ph) 1000 1010
ATV 71EXA_M12Y 600-690 (3ph) 1200 1260
ATV 71EXA_M15Y 600-690 (3ph) 1500 1580
ATV 71EXA_M18Y 600-690 (3ph) 1800 1860
ATV 71EXA_M20Y 600-690 (3ph) 2000 2020